Day 40 – Tishri – Yom Kippur – The Day of Atonement

Day 40 – Tishri – Yom Kippur – The Day of Atonement